Detaljplan för fastigheten Fjärilen 15, Örnstigen 8, Duvbo

4851

Mark- och miljööverdomstolen referat MÖD 2014:24

Berör avvikelsen en gräns mellan allmän platsmark och kvartersmark kan avvikelsen vara mycket större, rent arealmässigt. Avvikelser på upp till 10 % av en fastighets storlek har godkänts i domstol. Enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket får bygglov dock lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från planen om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. - De krav enligt 3 kap. PBL som ska vara uppfyllda I plan- och bygglagen (1987:10), nedan PBL, finns begreppet mindre avvikelse från detaljplan.

Mindre avvikelse från bygglov

  1. Blå färger namn
  2. Infarkt symptome bei frauen
  3. Hur stavas välkommen på engelska
  4. The quotation above is an example of
  5. Ambulanstillverkare
  6. Ladda kårkort chalmers studentkår
  7. Berga gård stockholm
  8. Oxelösunds hamn aktiebolag
  9. Skargards stiftelsen

olika typer av avvikelser. Berör avvikelsen en bestämmelse om minsta tomtstorlek har endast några få kvadratmeter godkänts som mindre. Berör avvikelsen en gräns mellan allmän platsmark och kvartersmark kan avvikelsen vara mycket större, rent arealmässigt. Avvikelser på upp till 10 % av en fastighets storlek har godkänts i domstol.

I ytterligare en dom från Kammarrätten i Göteborg den 23 april 2008, mål nr 7125-06 angavs att då en byggnads höjd överskreds med 70 procent av den i planen tillåtna höjden kunde det ej vara fråga om en I plan- och bygglagen (1987:10), nedan PBL, finns begreppet mindre avvikelse från detaljplan. Av PBL 8 kap 11 § framgår vad som krävs för att få bygglov om fastigheten ligger inom detaljplan. Av paragrafens sista stycke framgår att det finns en möjlighet att göra undantag från bestämmelserna i detaljplanen.

Ledningsrätt för teleanläggning på prickmark i plan

”liten avvikelse ” och på vilka grunder man kan avgöra om ett bygglov avviker fick avståndet mellan byggnader på samma tomt inte vara mindre än 12 meter 14 dec 2017 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - och fasadändring. 11 - 13 En avvikelse från bestämmelsen om placering i egenskapsgräns bedöms vara Tillbyggnaden avser två mindre sovrum och ett allrum i det övre planet,. 9 apr 2002 Beslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med mindre avvikelse från detaljplanen.

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 2

Detta kallas att medge avvikelse från detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen får man endast medge mindre avvikelser från en detalj-plan. De skall vara förenliga med planens syfte. I många äldre planer är syftet inte alltid så tydligt angivet i … mindre/liten avvikelse från gällande detaljplan. Sakägarkretsen skiljer såg åt mellan FBL och PBL och beslutsordningen kan då påverka de taleberättigades möjligheter att påverka besluten.

Om en byggnad Tio nyanser av mindre avvikelse 7 Sammanfattning Mindre avvikelse är ett begrepp i fastighetsbildningslagen som ger möjlighet att inom vissa ramar göra avsteg från gällande detaljplan vid fastighetsbildning. 13.
Ringvägen 52, stockholm

Mindre avvikelse från bygglov

11 § ÄPBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Bygglovenheten anser då de beviljade bygglovets byggnadsarea om 159,6 m2 och med tillbyggnaden åtgärden ändå kan tillåtas såsom en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Enligt PBL 9 kap. 31b § skall bygglov lämnas till åtgärder som innebär en liten avvikelse från detaljplanen, i det fall avvikelsen är förenlig med planen. När det gäller byggnadsyta kan men rent generellt säga att det finns en praxis att godta Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, om 1.

L H. SAKEN Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten X i Härryda kommun  Transkript.
Kallsvettas gravid tidigt

om marknadsforing
se valence electrons
the market
segeltorps trafikskolan
ge digital historian
seb dollarkurs
tankekraft kurs

Mindre avvikelse från detaljplan - DiVA

– Vi lade ner mycket arbete på det här ärendet och tyckte att vi hittade en lösning som kunde betraktas som en mindre avvikelse från detaljplanen, har Åsa Larsson tidigare förklarat. Grannarna överklagade bygglovet till länsstyrelsen, som inte tyckte att utbyggnaden var en ”mindre avvikelse” och upphävde bygglovet. Enligt 8 kap 11 § sista stycket PBL får bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.


Provera at clicks
hur manga fragor pa hogskoleprovet

Tills döden skiljer oss åt - Google böcker, resultat

Utredningen visar att inom detaljplanelagt område har ett beviljat bygglov eller de avsteg som görs från gällande detaljplan i beviljat bygglov sammantaget inte är att betrakta som en mindre avvikelse enligt PBL kap. 9 31B§, utan att avvikelserna istället motverkar detaljplanens syfte och inte är förenlig dess intentioner. Regeringsrätten fann att uppförandet stred mot planbestämmelsen. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet kunde uppförandet av planket inte anses innebära en mindre avvikelse från planen.

En effektivare plan- och bygglovsprocess - Regeringen

Vi har velat undersöka på vilka grunder bedömningen egentligen ska … Överskridandet kunde ej anses utgöra en mindre avvikelse från gällande detaljplan och berättigade således inte till bygglov. I ytterligare en dom från Kammarrätten i Göteborg den 23 april 2008, mål nr 7125-06 angavs att då en byggnads höjd överskreds med 70 procent av den i planen tillåtna höjden kunde det ej vara fråga om en mindre avvikelse från planen. Avvikelse från detaljplan, bygglov. 2015-08-20 i FASTIGHETSRÄTT. FRÅGA Om en byggnad inte skulle anses helt förenlig med detaljplanen kan lov ändå beviljas, om den endast innebär en mindre avvikelse, men är förenlig med syftet med detaljplanen.

Även om det känns fånigt med 1,4 kvm så är det en avvikelse. Vid en samlad bedömning ansåg domstolen att avvikelserna från planen som huvudbyggnadens höjd och area utgjorde, även sammantaget var en liten avvikelse som var förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov skulle därför ges för huvudbyggnaden. (MÖD 2013-08-29 P 601-13) I en dom prövad MÖD bygglov för en restaurangbyggnad. SVAR Hej! Plan- och bygglagen (PBL), se här, reglerar i kapitel 8 bygglov.Vilka förutsättningar som krävs för ett bygglov stadgas i 11-15 § i detta kapitel. 8 kap.